Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden mijneersteslinger

Indien u een bestelling op de website van mijneersteslinger plaatst, verklaart u met de bepalingen in deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1. Levering

1.1. Mijneersteslinger hanteert een levertijd van 7 dagen. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding. Alleen na een verzoek per e-mail en een akkoord van mijneersteslinger, kan de levertijd van 7 dagen worden vervroegd. U ontvangt daarvan een bevestiging met de nieuwe levertijd.

1.2. Mijneersteslinger is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van uw bestelling bericht.

1.3. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper heeft doorgegeven in de bestelmodule. De koper moet ten allen tijden zorgen dat dit adres recent is, anders kan men geen aanspraak maken op schadevergoeding bij zoekraken van goederen.

2. Prijzen / Aanbiedingen

2.1.  Nadat een bestelling is geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

2..2.  Alle aanbiedingen van mijneersteslinger zijn vrijblijvend en mijneersteslinger behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3.  Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s (€), inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.4.  Verzendingen geschieden met PostNL, inclusief haar geldende tarieven.

3. Betaling

3.1  Betaling is altijd vooraf. Betaling vindt plaats via Direct online via iDeal. Uw bestelling zal pas worden verwerkt nadat uw betaling compleet is ontvangen.

4. Bestelling annuleren

4.1. Elke bestelling mag zonder kosten binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd.
Bij annulering stuurt u een e-mail naar <info@mijneersteslinger.nl>. Uw annulering zal door ons per e-mail worden bevestigd. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, zullen wij het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening terugstorten.

4.2. Opdrachten met een 48 uurs levering kunnen niet worden geannuleerd.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Eigendom van geleverde producten gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan mijneersteslinger verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u mijneersteslinger daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd van in kennis.

6.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft mijneersteslinger de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

7. Elektronische communicatie en bewijs

7.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en mijneersteslinger (dan wel door klant ingeschakelde derden), is mijneersteslinger niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van mijneersteslinger .

7.2. De administratie van mijneersteslinger geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

8.3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist mijneersteslinger. Alle rechten voorbehouden.

9. Retourneren

9.1. Mijneersteslinger streeft ernaar u een kwalitatief goed product te leveren. Mocht de slinger desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 7 werkdagen de bestelling te retourneren. Wij verzoeken u om de zending in zijn originele staat en verpakking, en voldoende gefrankeerd retour te zenden. Zodra de zending door ons is ontvangen,  gecontroleerd en ontvankelijk verklaard, zullen wij het aankoopbedrag excl. verzendkosten binnen 10 dagen aan u overmaken. De kosten, ook de kosten van het retourneren, zijn voor uw rekening.

9.2. Wij nemen geen artikelen terug die niet meer in de originele staat zijn, zoals de artikelen die gebruikt of gewassen zijn en artikelen waaraan u getracht heeft iets te veranderen. Ook artikelen die voorzien zijn van een gepersonaliseerde bedrukking kunnen niet worden teruggenomen.

9.3. Zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het aankoopbedrag, excl. de door ons gemaakte verzendkosten, terug.

10. Overmacht

Mijneersteslinger is niet aansprakelijke in geval van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop mijneersteslinger geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor mijneersteslinger niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Mijneersteslinger is in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de levering op te schorten zonder dat mijneersteslinger gehouden is aan schadevergoeding.

11. Diversen

11.1. Afwijkingen Algemene Voorwaarden
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

11.2. Erkenning elektronische communicatie
De administratie van mijneersteslinger geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

11.3. Nietigverklaring
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mijneersteslinger zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Algemene informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de producten of problemen bij het plaatsen van een bestelling, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via <info@mijneersteslinger.nl>  of bel ons op tel. +31(0)529 – 452 333.

Mijn eerste slinger is een onderdeel van bard.zo proad

mijneersteslinger.nl – copyright © 2016